Seperator

Privacy policy

Privatumo politika

 

 

Naudojamos sąvokos:

 

Katalogo valdytojas – Lietuvos respublikos VĮ Registrų centras, juridinių asmenų registre registruotas privatus juridinis asmuo UAB “UTVT”, įmonės kodas 126090059, PVM mokėtojo kodas LT260900515 buveinės adresas Ukmergės 283b Vilnius LT -06313.

 

Lankytojas -Sulaukęs pilnametystės veiksnus fizinis asmuo, juridinis asmuo ar tinkamai įgalioti jų atstovai.

 

Partneris -Trečioji šalis, kuriai siekiant patenkinti Lankytojo užklausą, Katalogo valdytojas privalo perduoti Lankytojo Asmens duomenis.

 

Paslaugos -Bet kurios Katalogo valdytojo fizinėje pardavimo vietoje ar internetiniame kataloge „blu.lt“ teikiamos paslaugos.

 

Privatumo politika -Katalogo valdytojo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės naudojantis „blu.lt“ internetiniu katalogu.

 

Asmens duomenys -bet kuri su fiziniu asmeniu susijusi informacija, kurio tapatybė yra žinoma Katalogo valdytojo arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta tokiais duomenimis kaip asmens kodas ir/ar kitais būdais.

 

Naršyklė -Programa skirta atvaizduoti internetinius puslapius asmeniniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

 

Slapukas -maža rinkmena, siunčiama į asmens naudojamo internetinio tinklo naršyklę besilankant „blu.lt“ internetiniame kataloge ir saugoma Lankytojo įrenginyje.

 

IP adresas -Kiekvienam prie interneto prijungtam įrenginiui priskirtas unikalus numeris.

 

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Katalogo valdytojo Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Lankytojui naudojantis Katalogo valdytojo teikiamomis Paslaugomis.
1.2. Privatumo politika skirta apsaugoti Lankytojų Asmens duomenis nuo neteisėto panaudojimo, taip pat užtikrinti Katalogo valdytojo teikiamų Paslaugų teikimą Lankytojams ir tolimesniam Paslaugų kokybės gerinimui.

1.3. Katalogo valdytojo surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi Katalogo valdytojo darbuotojai, kurie sužino Lankytojo Asmens duomenis, privalo saugoti juos paslaptyje, net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
1.4. Lankytojas laikomas perskaitęs Privatumo politiką ir su ja susipažinęs, pasilikdamas ir naršydamas internetiniame kataloge „blu.lt“ ir/ar siųsdamas paklausimą Katalogo valdytojui bet kokia ryšio forma įskaitant, bet neapsiribojant elektroninį paštą, elektroninę užklausos formą ir balso skambutį.

 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai, teikėjai ir gavėjai

2.1. Lankytojo informavimas apie internetiniame kataloge „blu.lt“ skelbiamų prekių ir/ar Paslaugų išskirtinumą, kokybinius, kiekinius bei kitus parametrus.

2.1.1.Gali būti renkami Asmens duomenys -Lankytojo pateikti vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar bet kokios kitos Lankytojo pasiūlytos komunikacijos priemonės, nurodytos Lankytojo atsiųstame elektroniniame laiške ar paklausime.

2.1.2. Šie duomenys renkami su tikslu suteikti Katalogo valdytojui galimybę pateikti Lankytojui informaciją apie prekes ir/ar Paslaugas skelbiams internetiniame kataloge „blu.lt“. Taip pat siekiant informuoti Lankytoją, kur anksčiau minėtas, dominančias Lankytoją, prekes ir Paslaugas galima įsigyti.

2.1.3. Duomenų saugojimo laikas 1 (vieneri) metai.

2.1.4. Duomenų teikėjai -tiesiogiai iš duomenų subjekto.

2.1.5. Duomenys gali būti pateikti Katalogo valdytojo Partneriams siekiant patenkinti Lankytojo užklausą.

Pvz.: Lankytojas domisi bet kuria internetiniame kataloge „blu.lt“ skelbiamą prekę, jos įsigijimo terminus, kainas, pristatymo galimybes ar kita informacija, kadangi Katalogo vadytojas pats produkto neparduoda, siekiant patenkinti Lankytojo užklausą jis persiunčia Lankytojo užklausą, patogiausiam Lankytojo atžvilgiu Partneriui (internetinei parduotuvei ar fizinės prekybos vietos valdytojui), o jie savo ruožtu suformuoja komercinį pasiūlymą įsigyti prekes ar Paslaugas Lankytojui. 

 

3. Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

3.1. Katalogo valdytojas vidinėmis organizacinėmis bei techninėmis priemonėmis siekia užtikrinti kiek įmanoma didesnį Lankytojo pateiktų Asmens duomenų ir informacijos saugumą. Siekiant apsaugoti Asmens duomenis ir informaciją, Katalogo valdytojas naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

3.2. Lankytojo pateikti Asmens duomens duomenys yra saugomi nuo  pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo, sukčiavimo ar asmens tapatybės vagystės. Lankytojo pateiktus Asmens duomenis gali pasiekti tik įgalioti Katalogo valdytojo darbuotojai, kuriems Lankytojo pateikta informacija būtina vykdyti tiesiogines darbo pareigas.

3.3. Lankytojas privalo saugoti iš Katalogo valdytojo gautą informaciją ir savo Asmens duomenis nuo atskleidimo kitiems tretiesiems asmenims. Taip pat nedelsiant pranešti Katalogo valdytojui apie matomus pažeidimus, jei jam tokia informacija tapo prieinama.

 

4. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.1. Jei Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Katalogo valdytojui iškyla prievolė pateikti bet kuriuos tvarkomus Lankytojo Asmens duomenis trečiosioms šalims įskaitant, bet neapsiribojant ikiteisminio tyrimo institucijomis ir teismais, duomenys pateikiami be išankstinio Pranešimo Lankytojui apie tai, jei Lietuvos Respublikos įstatymuose nenumatyta kitaip.

 

5. Lankytojo teisė susipažinti su asmens duomenimis, ištaisyti, ištrinti duomenis

5.1. Lankytojas turi teisę susipažinti su duomenimis ir gauti informaciją, ar Katalogo valdytojas tvarko jo Asmens duomenis, pateikęs Katalogo valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą-Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą ir jei taip yra, susipažinti su Katalogo valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis, taip pat gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys buvo surinkti, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ar buvo pateikti, ar visi Lankytojo teikti duomenys yra išsamūs ir teisingi. Lankytojas turi teisę gauti iš Katalogo valdytojo savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Šiuo atveju Lankytojas turi iš anksto kreiptis į Katalogo valdytoją raštu, gavęs Lankytojo paklausimą Katalogo valdytojas, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Lankytojo prašomus duomenis per trisdešimt kalendorinių dienų nuo Lankytojo kreipimosi gavimo dienos. Remiantis šiuo punktu duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

5.2. Lankytojas turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis, jeigu susipažinęs su Katalogo valdytojo tvarkomais savo Asmens duomenimis Lankytojas nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Šiuo atveju Lankytojas turi kreiptis į Pardavėją raštu su prašymu ištaisyti neteisingus ar netikslius Asmens duomenis, taip pat papildyti neišsamius Asmens duomenis. Katalogo valdytojas, išnagrinėjęs prašymą ir nustačius jį pagrįstu, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas papildyti ar patikslinti visus reikiamus Lankytojo Asmens duomenis.

5.3. Teisė būti pamirštam yra Lankytojo teisė prašyti Katalogo valdytojo nutraukti Lankytojo Asmens duomenų tvarkymą, t.y. ištrinti duomenis, tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi su Lankytojo sutikimu, arba kai Asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, arba asmens duomenys turi būti ištrinti dėl teisinės prievolės. Šiuo atveju Lankytojas privalo prašymą dėl nesutikimo tvarkyti Asmens duomenis raštu pateikti Katalogo valdytojui elektroniniu paštu. Katalogo valdytojas, išnagrinėjęs prašymą ir nustačius jį pagrįstu, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pašalinti visus turimus Lankytojo Asmens duomenis.

5.4. Lankytojas turi teisę apriboti Katalogo valdytojui galimybę tvarkyti jo asmens duomenis. Šiuo atveju Lankytojo duomenys nebebus tvarkomi, su jais Katalogo valdytojas negalės atlikti jokių veiksmų išskyrus saugojimą. 

5.5. Lankytojas turi teisę į duomenų perkeliamumą. Lankytojas turi teisę reikalauti, kad Katalogo valdytojas paprastu susistemintu formatu, Katalogo valdytojo tvarkomus Lankytojo duomenis persiųstu kitam Lankytojo nurodytam asmeniui.

5.6. Lankytojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai tuo atveju, jei mano, kad Katalogo valdytojas tvarko Asmens duomenis pažeidžiant jo interesus ir teises pagal galiojančius teisės aktus.

5.7. Lankytojas prašymus dėl susipažinimo su Katalogo valdytojo tvarkomais Asmens duomenimis, dėl Asmens duomenų patikslinimo, dėl nesutikimo tvarkyti Asmens duomenis, dėl Asmens duomenų tvarkymo apribojimo ir Asmens duomenų perkėlimo gali siųsti elektroniniu paštu [email protected] . Prašyme turi būti tiksliai nurodytas Lankytojo Vardas Pavardė, prašymas privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu.

 

6. Slapukų politika

6.1. Katalogo valdytojas savo internetiniame kataloge „blu.lt“ gali naudoti Slapukus (angl. Coockies). Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį apsilankius tinklapyje. Katalogo valdytojas naudoja slapukus siekdamas užtikrinti sklandų internetinės parduotuvės veikimą, bei patogesnį Lankytojo naudojimąsi ja.

6.2. Katalogo valdytojas stebi internetinės parduotuvės „blu.lt“ lankomumą Google Analytics pagalba. Google Analytics naudojame tam, kad suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų tinklapiu ir pagerinti Lankytojams teikiamų Paslaugų teikimą. Google Analytics renka tik anoniminę informaciją, ši informacija nėra naudojama Lankytojo tapatybei nustatyti. Google kompanijos Slapukų naudojimui taikoma Google privatumo politika.

6.3. Katalogo valdytojas internetiniame kataloge „blu.lt“ gali naudoti socialinių tinklų, tokių kaip Facebook, Google+ ir kitus socialinių tinklų įskiepius ir Slapukus. Jei Lankytojas naršant internetiniame kataloge „blu.lt“ nėra prisijungęs prie savo asmeninės Facebook, Gogle+ ar kitos socialinių tinklų paskyros, Katalogo valdytojo internetiniame kataloge naudojami socialinių tinklų Slapukai neturės jokios įtakos Lankytojo Asmens duomenims. Jei Lankytojas prisijungęs prie savo socialinių tinklų paskyros, informaciją apie Lankytojo naršymą gaus Lankytojo naudojami socialiniai tinklai. Katalogo valdytojas šios informacijos nerenka ir negauna.

6.4. Internetiniame kataloge „blu.lt“ naudojami kiti, Lankytojo naršymo patirtį gerinantys techninia Slapukai, pvz.: pasirinktos internetinio ka talogo „blu.lt“ kalbos įsiminimui.

6.5. Internetiniame kataloge „blu.lt“ besilankantis Lankytojas toliau naršydamas joje ir nekeisdamas esamų nustatymų, sutinka, kad būtų naudojami Slapukai.

6.6. Pažymėtina tai, kad dauguma Naršyklių priima slapukus automatiškai, tačiau Lankytojas, vadovaudamasis savo Naršyklės nustatymais, gali šias funkcijas išjungti, nustatyti, kad Naršyklėje Slapukai nebūtų priimami, naudoti Naršyklę „private“ ar „incognito“ režimu, taip pat Ištrinti visus naršyklėje sukauptus Slapukus.

6.7. Išjungdamas Slapukus savo naudojamoje Naršyklėje, blokuodamas jų priėmimą, ar naudodamas Naršyklę „private“ ar „incognito“ režimu, Lankytojas sutinka, kad kai kurios internetinės parduotuvės „blu.lt“ funkcijos neveiks arba veiks netinkamai.

6.8 Kokius slapukus naudoja Katalogo valdytojas: 

 

Slapuko pavadynimas Duomenų tvarkymo tikslas Galiojimo laikas
_ga Sukurtas saugoti unikalų Kliento ID, kuris vėliau naudojamas Google Analytics serveriais tam kad apskaičiuoti vartotojo, sesijos ir kampanijos duomenis. 24 men. 
csrftoken Apsauga nuo CSRF (Cross-Site Request Forgery) atakų. 12 men. 
django_language Atsimena kalbą, kurią pasirinko vartotojas. 21 d.
sessionid Užkoduotas prisijungimo sesijos identifikatorius. Reikalingas išlaikyti vartotojo prisijungimą, pirkimo krepšelius. 14 d.
_gid Slapukas naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. 24 val. 
_gat Tinklalapio „Google Analytics“ slapukas, naudojamas užklausų skaičiui kontroliuoti. šią sesiją 
messages Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. šią sesiją 

 

7. Trečiųjų asmenų tinklapiai

7.1. Jei Katalogo valdytojo internetiniame kataloge „blu.lt“ yra nuorodos į bet kuriuos trečiųjų asmenų tinklapius, Katalogo valdytojas nėra atsakingas už juose naudojamą Privatumo politiką. Katalogo valdytojas atsako tik už informaciją pateikiama internetiniame kataloge „blu.lt“.

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šioms privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčiai sprendžiami geranoriškai -derybų keliu. Nepavykus  išspręsti ginčo derybomis -Lietuvos Respublikos teismuose, įstatymų numatyta tvarka.

 
Seperator